CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO "GIỌT HỒNG THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC" TẠI CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG

22/06/2018


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH


Tags: