SÁNG TÁC


LỚP SÁNG TÁC NHẠC


Lịch học: thứ 2, 6 hoặc thứ 3, 5


Thời gian: từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00


Học phí: 1.500.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512