MÚA BỤNG


LỚP MÚA BỤNG
(Belly Dance)


Lịch học: thứ 2, 4, 6


Thời gian: 12 giờ 00 đến 13 giờ 00


học phí: 450.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh:
(028) 39307512