CẦU LÔNG

Lớp cầu lông

học các ngày thứ 3, 5, 7

Thời gian : 06 giờ 00 đến 7 giờ 00
                07 giờ 00 đến 8 giờ 00
Học phí: 400.000 đồng/ tháng

Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512